შეკითხვა:

განსაზღვრეთ 36კ მუხტის ველის დაძაბულობა მისგან 9 და 18სმ-ით  დაშორებულ წერტილებში.

პასუხი:

მსგავსი ამოცანების ამოხსნისას ისარგებლეთ ფორმულით \(E=k\frac{q}{r^{2}}\), სადაც \(E\) ელექტრული ველის დაძაბულობაა, \(k\) მუდმივაა და შეგიძლიათ ჩატვალოთ \(9\cdot 10^9\) -ის ტოლად, \(q\) მუხტის სიდიდეა, ხოლო \(r\) მანძილი მუხტიდან.