შეკითხვა:

პროტონი მაგნიტურ ელში 10სმ რადიუსის წრეწირს შემოწერს. იპოვეთ პროტონის სიჩქარე, თუ ველის ინდუქციაა 10-2ტლ? e= 1,6 * 10-19 კ. mp=1,67* 10-27 kg

წინასწარ მადლობა

პასუხი:

დაიხმარე ვიდეოპასუხი  მსგავს  ამოცანაზე...