შეკითხვა:

ეს ამოცანა როგორ ამოვხსნა: განსაზღვრეთ მაქსიმალური სიმაღლე, რომელსაც მიაღწევს 10 მ/წმ სიჩქარით ვერტიკალურად ზემოთ ასროლილი სხეული? 

პასუხი:

ასეთი მარტივი ამოცანის ამოსახსნელი ფორმულები სახელმძღვანელოში უნდა მოიძიო:

h = v2/ 2g