შეკითხვა:

1)ზამბარიანი ქანქარა გამოიყვანეს წონასწორობის მდებარეობიდან და ხელი გაუშვეს.რა დროში(პერიოდის ნაწილებით)გაუტოლდება მერხევი სხეულის კინეტიკური ენერგია ზამბარის პოტენციურ ენერგიას ? 

2)m მასის ტვრთი ძევს გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე,ორივე მხრიდან ტვირთი მიმაგრებულია ვერტიკალურ კედლებთან K1 და K2 სიხისტეების მქონე ზამბარებით.იპოვეთ ტვირთის რხევის სიხშირე.ზამბარის მასები უგულვებელყავით 

პირველ შემთხვევაში ზამბარის სრული ენერგია ხომ (kx^2)/2-ის ტოლია ? ჩვენთვის საინტერესო პერიოდის ნაწილში ამ ენერგიის ნახევარი ხომ უკვე არი გარდაქმნილი სხეულის კინ. ენერგიად? ე.ი. (kA^2)/2=(kA^2)/2---A=A.  (A+A=x) გამოდის რომ ამპლიტუდის შუაში გაუტოლდება რაც პერიოდის მეოთხედია მაგრამ პასუხში მერვედიო დაჟინებით მეუმბებიან :D

პასუხი:

1)   მაგრამ პასუხში მერვედიო დაჟინებით მეუმბებიან 

უყურე შენ!!!...

გავყვეთ  პირობას:  ზამბარა გაჭიმეს  x = A -თი  ე.ი მიანიჭეს   მაქსიმალური პოტენციური ენერგია  kA2/2....გაუშვეს ხელი ე.ი. საწყისი კინეტიკური ენერგიის გარეშე  იწყებს ჰარმინიულ რხევას   x = A \(Cos2\pi \frac{t}{T}\) .....(1) კანონით (და რატომ Cos -ის და არა  Sin -ის    კანონით?) .... გარკვეული t დროის შემდეგ    გაჭიმულობაზე კლებადი პოტ ენერგია    უტოლდება ზრდად კინეტიკურ ენერგიას    kx2​/2  = mv2/2....  ენერგიის მუდმივობის კანონის  თანახმად  

 kA2/2 =  kx2​/2  + mv2/2......  kA2/2 =2• kx2​/2   .....>> x = \(\frac{A}{\sqrt{2}}\)   ეს უკანასკნელი გაითვალისწინე  (1)  ტოლობაში და მიიღებ:   \(Cos2\pi \frac{t}{T}\)  = \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)  ამოხსნი ამ მარტივ ტრიგონომეტრიულ განტოლებას  :   2\(\pi\)\(\frac{t}{T}\) = \(\pi\)/4  .....   და მიიღებ     \(\frac{t}{T}\) = 1/8

 

2)        \(\nu =\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k_{1}+k_{2}}{m}}\)......

-------------------------------------------

უკეთ გაგებისათვის გამოგადგება ბმულის ბმული.... დამიჯერე