შეკითხვა:

ჰაერში მოთავსებულ ჰორიზონტალურ ფირფიტებს შორის წონასწორიბაშია ლითონის დამუხტული ნამცეცი. ფირფიტების ზომები ბევრად მეტია მათ შორის მანძილთან შედარებით. (ამ პირობის გათვალისწინებით შეასრულეთ დავალება

რისი ტოლი გახდება ნამცეცის აჩქარების მოდული და მიმართულება, თუ ფირფიტებს შორისი მანძილს გავზრდით 3-ჯერ, ხოლო ფირფიტების მუხტებს არ შევცვლით.  

ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ , მეთვითონ მასწავლებელი ვარ და გამოცდებისთვის მჭირდება.

პასუხი:

ამ საკითხზე უკვე გიპასუხე....

რადგანაც   ფირფიტების ზომები ბევრად მეტია მათ შორის მანძილთან შედარებით ,  მუხტის უცვლელობის შემთხვევაში ფირფიტების ურთიერთდაშორება არ მოხდენს გავლენას მათ შორის ელ ველის დაძაბულობაზე...  შედეგად  არ შეიცვლება  ელ ძალაც და არ დაირღვევა წონასწორობა....   

E = U/d = Q/(Cd) = Q/((\(\varepsilon\)oS/d)d) = Q/(\(\varepsilon\)oS) = \(\sigma\)/\(\varepsilon\)o ...... არ არის დამოკიდებული  მანძილზე !

საერთოდ,  Q/S = \(\sigma\) (სიგმა) -ს მუხტის ზედაპირულ სიმკვრივეს უწოდებენ და უსასსრულო ბრტყელი დამუხტული ფირფიტის ველის დაძაბულობა მის სიახლოვეს  E = \(\sigma\)/2\(\varepsilon\)o  ტოლია...

ორი სხვადასხვა ნიშნით დამუხტული პარალელურ ფირფიტის (ბრტყ კონდენსატორი) მიერ შქმნილი ველი კი  სუპერპოზიციის გამო ''თავმოყრილია''  ფირფიტებს შორის და  გაორმაგებული მნიშვნელობისაა.