შეკითხვა:

მუდმივი ძაბვის წრედში დენის ძალის გასაზომად ჩართეს ამპერიმეტრი რომლის შიდა წინაღობა 100-ჯერ ნაკლებია წრედის წინაღობაზე, მან გვიჩვენა 10 ამპერი. რას გვიჩვენებდა იგივე წრედში დენის გასაზომად ჩართული იდეალური ამპერიმეტრი.

პასუხი:

ამპერმეტრი დატვირთვასთან მიმდევრობით ირთვება, ხომ?........10 = U/(R + RA) = U/ 101RA..... იდეალური ამპერმეტრის შემთხვევაში კი RA = 0  და

I = U /R = U/ 100R=  .......