შეკითხვა:

ძაფზე გამობმულ m მასის სხეულს აბრუნებენ ვერტიკალურ სიბრტყეში. რამდენით მეტი იქნება ძაფის დაჭიმულობის ძალა ქვედა წერტილში ზედა წერტილთან შედარებით?

პასუხი:

დავუშვათ  L  სიგრძის უჭიმარი ძაფით ვერტიკალურ სიბრტყეში აბრუნებენ  რაიმე   m მასის ტვირთს (ძაფის მასა უგულებელვყოთ ტვირთის მასასთან შედარებით).  ტვირთის  მოძრაობა იქნება აჩქარებული ორი მიზეზის გამო:

1)  იცვლება სიჩქარის  მიმართულება, ანუ გვაქვს  ცენტრისკენული აჩქარებ --- a.

2) იცვლება სიჩქარის მოდული, ანუ გვაქვს  ტანგენციალური(მხები) აჩქარებაც ----  aმხ

ამ ორი აჩქარების ვექტორული ჯამი იძლევა  სრულ აჩქარებას ტრაექტორიის ნებისმიერ წერტილში.

შემოვიტანოთ  აღნიშვნები:

ტვირთზე მოქმედი  T1    და  T2  ძაფის    დაჭიმულობის ძალები   შესაბამისად  უკიდურეს  ზედა და ქვედა წერტილებში...  ეს ძალები ცხადია მიმართულია    ცენტრისკენ.

ანალოგიურად  v1  და  v2   სხეულის   მყისი(მხების მიმართულებით)   სიჩქარეები    ზედა და ქვედა წერტილებში.

დავწეროთ  ნიუტონის მეორე კანონები: 

ზედა წერტილში ---   T1 + mg =  ma1ც    ---->>>    T1 = m(v12/L) - mg  ....  (1) ( ტანგენციალური აჩქარებები უკიდურეს ზედა და ქვედა წერტილებში  0 -ს ტოლია, რამეთუ ამ წერტილებში  ხდება სიჩქარის მოდულის  კლებადობიდან -ზრდადობაში  და პირიქით გადასვლა)

ქვედა წერტილში ---   T2 - mg =  ma2 ---->>>    T2 m(v22/L) + mg   ....(2)  

------------------------------------------------------------------

T2 - T1 = 2mg +  (m/L)( v22 - v12 )      ...(3)

რადგანაც  დაჭიმულობის ძალა ტრაექტორიის ნებისმიერ  წერტილში  სიჩქარის ვექტორის მართობულია, ამიტომ იგი მუშაობას არ ასრულებს.... სისტემა შეგვიძლია ჩავთვალოთ ჩაკეტილად და უფლება გვაქვს ვისარგებლოთ მექანიკური  ენერგიის მუდმივობის   კანონით:    mg2L +  mv12/2 = mv22/2  ---- >>>> v22 - v12 = 4gL   ..... გავითვალისწინოთ  (3)-ში:

T2 - T= 6mg

---------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე