შეკითხვა:

ალუმინის და სპილენძის გამტარებს აქვს ტოლი მასები და ერთნაირი განივკვეთის ფართობები. შეადარე მათი წინაღობები.

პასუხი:

ერთგვაროვანი გამტარის წინაღობაა

R=\frac{2m}{e^{2}n\tau }\frac{l}{S}\(                                 <a href=იხ. ბმული

ასე, რომ რადგან \)S_{1}=S_{2}\(, ამიტომ წინაღობების შეფარდებით მივიღებთ

\)\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{l_{1}}{l_{2}}\(      (1)

რადგან მასები და განიკვეთები ტოლია ამიტომ მეტალების სიგრძეები პროპორციული იქნება მათი სიმკვრივეების \)\rho _{1}\(-სა და \)\rho _{2}\(-ის და საბოლოოდ (1)-დან მივიღებთ

\)\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{\rho _{1}}{\rho _{2}}$