შეკითხვა:

მაინტერესებს 1კვ რამდენი ვოლტია? 

პასუხი:

ფიზიკური სიდიდის  ერთეულის თავსართი:  

  კილო(კ)----->>> 1 000   

მილი(მ( ------>>> 0, 001

   მეგა(მგ) ------>>> 1 000 000

   მიკრო(მკ) ----->>> 0, 000001