შეკითხვა:

მოგესალმებით,

იპოვეთ ელექტრონთა მოწესრიგებული მოძრაობის სიჩქარე 25მმგანივკვეთის სპილენძის გამტარში, თუ დენის ძალა 50ა. ჩათვალეთ, რომ თითოეულ ატომზე მოდის გამტარობის ერთი ელექტრონი

პასუხი:

I = envS ---->>>> v = I/enS....   სპილენძი ერთატომიანია. პირობის თანახმად თავისუფალ ელექტრონთა  კონცენტრაცია  იგივე ატომთა კონცენტრაციაა-ო      n = N/ V       თავისმხრიმ    ნივთიერების რაოდენობა   N/N= m/M = \(\rho\)V /M ---->>> N/ V= \(\rho\)Na/ M

v = IM / e\(\rho\)NaS....