შეკითხვა:

ჰორიზონტისადმი 30გრადუსიანი კუთხით გასროლილი სხეულის საწყისი სიჩქარეა 100მ/წმ იპოვეთ:

ა)მისი საწყისი სიჩქარის ჰორიზონტალური მდგენელი ბ)მისი საწყისი სიჩქარის ვერტიკალური მდგენელი

გ)უდიდესი სიმაღლე რასაც სხეული მიაღწევს დ)ზემოთ მოძრაობის დრო ე)სხეულის გასროლიდან მის დაცემამდე გასული დრო ვ)მანძილი გასროლის ადგილიდან დაცემის ადგილამდე.

პასუხი:

იხ. ბმული

თუ დაგეზარათ მოგიყვანთ ამონარიდს:ნახ. 2.
ჰორიზონტისადმი \(\alpha\) კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა.


საწყისი სიჩქარის    ვექტორის  პროექციები საკოორდინატი ღერძებზე.

ამგვარად, 

OX ღერძის გასწვრივ მოძრაობისთვის გვაქვს შემდეგი პირობები:
x0 = 0,   v0x = v0 cos α,    ax = 0,


OY ღერძის გასწვრის მოძრაობისათვის

y0 = 0,     v0y = v0 sin α,      ay = –g.

მოვიყვანთ ფორმულებს, რომელიც ჰორიზონტისადმი  \(\alpha\) კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობას აღწერს.
ფრენის დრო:

ფრენის სიშორე:

ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე:

(საჭიროა მხოლოდ ამოკრიფოთ მზა ფორმულები და ჩასვათ რიცხვითი მნიშვნელობები)