შეკითხვა:

იდეალური აირი გადავიდა   A  მდგომარეობიდან    პარამეტრებით  4Po ; Vo ; To         სხვა   B  მდგომარეობაში  პარამეტრებით   P; 7Vo       ისე რომ  P(V)  დიაგრამაზე ამ გადასვლის წირს  აქვს  AB  მონაკვეთის  სახე. განსაზღვრეთ  იმ   C  მდგომარეობის პარამეტრები, რომელშიც ტემპერეტურა იქნება მაქსიმალური.

პასუხი:

შენიშვნა:

 როგორც ვხედავთ  PV = f(V)   დამოკიდებულება   კვადრატულია.....( y = ax2 + bx + c ),  რომლის  მაქსიმუმის (მინიმუმის)  წერტილი დაითვლება ფორმულით     xo = -b/2a  

----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე