შეკითხვა:

ჰორიზონტისადმი რა კუთხით გაისროლეს 20მ/წმ სიჩქარით თუ ის გასროლის ადგილიდან 20 მ-ზე დაეცა?

პასუხი:

იხ. ბმული

\(L=\frac{v_{0}^{2}\sin 2\alpha }{g}\)         აქედან

\(\alpha =0.5\arcsin \frac{gL}{v_{0}^{2}}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები და გამოთვალეთ