შეკითხვა:

დენის წყაროს მომჭერებზე ძაბვის დამოკიდებულება გარე წრედის წინაღობაზე მოცემულია u=15R/(2R+3)  ფორმულით. განსაზღვრეთ დენის წყაროს ემძ და შიგა წინაღობა.

პასუხი:

განიხილე   ამ    u=15R/(2R+3)    დამოკიდებულებაში  წინაღობის ორი კონკრეტული შემთხვევა.... მაგ     R1= 1ომი   და   R2 = 6 ომი    შესაბამისად   ძაბვებით u1 = 3ვ  და  u= 6ვ .....  დენის ძალებით   I1 = 3ა    და   I2 = 1ა  .   შემდეგ კი  დაწერე ომის კანონები  შეკრული  წრედისათვის  ორივე შემთხვევისათვის....   3 = \(\varepsilon\) / (1 + r)   და   1 = \(\varepsilon\) / ( 6 + r )   ---->>>

r = 1,5 ომი... \(\varepsilon\) = 7,5 ვ

-------------------------

ოლეგი გაბრიაძე