შეკითხვა:

საგანი მოთავსებულია F ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზის მთავარ ოპტიკურ ღერძზე. მისი ერთი ბოლო ლინზიდან დაშორებულია4F/3 მანძილით, ხოლო მეორე 2F   მანძილით.რისი ტოლია გადიდება?  

პასუხი:

დავუშვათ საგანი  არის ფანქრის  ფორმის... ზომით  2F - 4F/3 = 2F/3.... 

თხელი ლინზის ფორმულა    1/F =  1/d  +  1/f.....---->>>>  მანძილი ფანქრის თავის გამისახულებიდან ლინზამდე  1/f = 1/F - 3/(4F) ----->>> f = 4F   .... მანძილი ფანქრის ბოლოს გამოსახულებიდან   ლინზამდე  1/f = 1/F - 1/(2F)  ----->> f = 2F   ... ფანქრის გამოსახულების ზომა    ----  4F - 2F = 2F ....

ლინზის გადიდება   = გამოსახულების ზომა /  საგნის ზომა = 3

----------------------------------