შეკითხვა:

გამარჯობათ,.როგორ ბრძანდებით?. 

ამოცანა შემდეგია: ქანქარიანი  საათი სწორად  მუშაობს, როცა ქანქარის სიგრძე  55,8 სმ, რამდენით ჩამორჩება საათი დღე-ღამეში,თუ ქანქარას 0,5სმ-ით დავაგრძელებთ,.ქანქარა ჩათვალეთ მათემატიკურად.

პასუხი:

გაგიმარჯოთ!...

ზუსტი ქანქარას სიგრძე --- lo = 55,8 სმ  ....      რხევის პერიოდი(ზუსტი დრო) --  To = \(2\pi \sqrt{\frac{l_{o}}{g}}\)  ....     დღეღამეში(  to = 24•60 წთ)  შესრულებული რხევათა რიცხვი -- No = to/To

არაზუსტი ქანქარას სიგრძე --- l = (55,8 + 0,5) = 56,3 სმ  ...       რხევის პერიოდი(ასევე ზუსტი დრო) -- T = \(2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\) ....                 დღეღამეში  (to = 24•60 წთ)  შესრულებული რხევათა რიცხვი -- N = to/T

მიღებულია, რომ  ჩამორჩენა დღეღამეში  განიმარტოს როგორც  \(\Delta\)t = t- t  ...  სადაც   t -- არაზუსტი საათის ჩვენებაა იმ მომენტისასთვის, როცა ზუსტი აჩვენებს   24 სთ-ს.

საათის მუშაობის  ზოგადი  პრინციპი:    ყოველი რხევისას(იმპულსისას) დროის მაჩვენებელი   ისარი(ინდიკატორი)   ერთიდაიგივე  დანაყოფით ( პოზიციით, კბილანით ან სხვა...)  გადაინაცვლებს წინ. ცხადია  საათის დაგრადუირება(კალიბრება)  წინასწარ უნდა მოხდეს ზუსტი საათით, რის შედეგად  ყოველი  ერთი რხევისას  ციფერბლატზე დროის მაჩვენებელი ისარის  შესაბამის  წანაცვლებას   შეუსაბამებენ     ''ფასს''  ---  To  რიცხვს .  და თუ საათი არაზუსტია, მაშინ  იგი ''იტყვის'': დიდი ბოდიში,  მე  24 სთ-ში  ''ღიპის'' გამო  ნაცვლად  No -სა  მხოლოდ  N რხევის შესრულება შევძელი  და ამიტომ   ამ ციფერბლატზე   t = NTo   ''დროს''(რიცხვს)   გაჩვენებთ-ო.

არა უშავს...  მაგრამ  ჩამორჩენა - ს  მაინც გაგიფორმებთ    to = 24 სთ- ის განმავლობაში-ო (ვეტყვით ჩვენ)

\(\Delta\)t = t- NTo = t- (to/T)T= to(1 - To/T) = to(1 - \(\sqrt{\frac{l_{o}}{l}}\) ) = მიახლ 6,408 წთ 

აი, ასე იხსნება ეს ამოცანა მიღებული  განმარტებით:   \(\Delta\)t = t- t  ...  სადაც  t = 23 სთ და 53,592 წთ. -- არაზუსტი საათის ჩვენებაა  და   ვამბობთ, რომ  ჩამორჩენა  არის  6,408 "წთ''

????????????????????????????????????????????????????????

არადა.... .

სინამდვილეში  6,408 "წთ'' ხომ "ნელი''(დიდი)  გამოდის   ნამდვილ  6,408  წთ -თან შედარებით?... ეს ხომ იმის ბრალია, რომ არაზუსტი   საათი შედარებით  ''ზანტია''   და   მისი   ნაჩვენები     "წთ''   არ წუთობს?...

ამიტომ   უპრიანი იქნებოდა  არაზუსტი საათის ისრისათვის  გვეცლია "ფინიშამდე"  (24 - ნიშნულამდე)  მისვლა და  ჩამორჩენა( უფრო სწორად  დაგვიანება)  განგვესაზღვრა  იმ ნამდვილი დროით(ზუსტი წუთებით), რომლითაც ამ მომენტისათვის ზუსტი საათის ისარი გადაცილებული   იქნება  24 - იან ნიშნულს :   ---  \(\Delta\)t = t - to  ...  სადაც   t --  უკვე  ზუსტი საათის ჩვენებაა  ამ მომენტისათვის(არაზუსტი აჩვენებს  24 -ს).

ამ მომენტისათვის კი უკვე არაზუსტს შესრულებული ექნება  No რხევა  და  შესაბამისად  გასული   იქნება ნამდვილი   t = NoT  დრო, რომელსაც შესაბამისად უკვე წინგასწრებული ზუსტი საათი  უჩვენებს. ასე რომ  \(\Delta\)t = t - to = NoT -  t= (to /T)T = to ( T/To - 1) =

to( \(\sqrt{\frac{l}{l_{o}}}\) - 1) =  მიახლ 6, 437 წთ 

ამ ლოგიკით პასუხი ასეთი იქნება:  არაზუსტმა საათმა 24 სთ ნიშნულთან მისვლა დააგვიანა(ჩამორჩა) 6, 437 წთ --ით . აქ უკვე  წთ  ნამდვოლად   წუთობს .

ეს ისე.... ლირიკისათვის...

შეგიძლიათ დაიკიდოთ wink

----------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის