შეკითხვა:

 განსაზღვრეთ ძალა რომლითაც 6.8 ტესლა ინდუქციის მაგნიტური ველი მოქმედებს მის მართობულად მოთავსებულ 0.4 მმგანივკვეთშ სპილენძის მავთულზე მავთულის კუთრი წინაღობა 1.9 x 10 -8 ომი/მ დ ამასზე მოდებული ძაბვა 5 ვოლტია

პასუხი:

ცნობილია:....... B = ....   ----- მაგნ ველის ინდუქცია

       \(\alpha\) = 90o ---- კუთხე გამტარსა და მაგნ ველის ინდუქციას შორის

S =....   ---- გამტარის განივკვეთის ფართობი  

 \(\rho\)  =....   ------  კუთრი წინაღობა

U =.... ---- ძაბვა

-------------------------

Fამპ = ???      

ანა! შენი ამოცანები ძალიან ადვილია..... საკმარისია იცოდე  ამპერის ძალისა და ლორენცის ძალის ფორმულები

Fამპ = IBLsin\(\alpha\) =  (U/R)BL.... გამტარის წინაღობა კი შეცვალე          R = \(\rho\) (L/S) -თ ----------------->    Fამპ =   ?      ჩასვი რიცხვითი მნიშვნელობები  SI  ერთეულებში     და დათვალე    ?????I

------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის