შეკითხვა:

ნახატზე გამოსახულია იდეალური აირის მდგომარეობის
ცვლილების 1-2 პროცესი. აირის საწყისი აბსოლუტური
ტემპერატურაა T
0. განსაზღვრეთ აირის მაქსიმალური
აბსოლუტური ტემპერატურა ამ პროცესში.

http://i.imgur.com/SXDkNAx.png

2016 ფიზიკის ეროვნული გამოცდის ერთ-ერთ ამოცანა არის

 

პასუხი:

შედარებით რთული ამოცანა უკვე განხილული მაქვს.... იხილე ბმული....

შენს კონკრეტულ ამოცანაში  კი   ტემპერატურა მაქსიმალური იქნება გრაფიკის შუა წერტილში, როდესაც    P = 2Po  და   V = 2Vo.....    3PoVo/To = 2Po2Vo/Tmax

 შესაბამისად   Tmax = (4/3)To

-----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის