შეკითხვა:

ზამბარის X -ით გასაჭიმად შესრულდა A მუსაობა ამის შემდეგ ზამბარის დამატებითი გაჭიმვისათვის შესრულდა 8A მუშაობა რისი ტოლი გახდა ზამბარის გაჭიმვა?(წინასწარ დიდი მადლობა)

პასუხი:

ზამბარის დეფორმაციისას  მასში აღძრული დრეკადობის ძალა ასრულებს მუშაობას :    Aდრ = kx12/2 - kx22​/2  .....

ზამბარის გამჭიმავი  (გარეშე)   ძალა კი       Aგა  = - Aდრ = kx22/2 - kx12​/2 ........(1)

ჰოდაა......  

პირველ შემთხვევაში    ზამბარა გაჭიმეს   არადეფორმირებული მდგომარეობიდან   x -ით,  შესაბამისად  მუშაობა   A = kx2/2.... 

შემდეგ ზამბარა  დამატებით  გაჭიმეს(ო!)   x1 = x -დან  რაღაც   x2 -მდე(ო!)    და   შეასრულეს  8A   მუშაობა(ო!) ...   დააგინეთ   x2​ - (ო!) --- ( მაგ  მტარვალებმა.... მაგნებმა)

მაგრამ   ''მოვიდა სეტყვა და დახვდა ქვაო'' და.....   ქე შეუსრულე  (1)   ფორმულით:

  8A =   kx22/2 - kx2​/2 = kx22/2 - A ----------> 9A =   kx22/2 ----------->  9kx2/2 =   kx22/2  ------------>

  x= ???? .......

რაიო?  ....    x=  9 km - იო? ....  ჩამიყარე ხომ წყალში ყოლიფერი wink

----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის 

----------------------------------------------------------