შეკითხვა:

მბრუნავ კარუსელზე ჯაჭვები 45° -ით გადაიხარა ვერტიკალიდან (იხ. ნახ.).
განსაზღვრეთ ბრუნვის კუთხური სიჩქარე. http://i.imgur.com/LmM8uqv.png

ეს ამოცანა ამოვხსენი და (ბ) მივიღე, მაინტერესებს სწორად ამოვხსენი თუ არა.

პასუხი:

 (ბ) მივიღე, მაინტერესებს სწორად ამოვხსენი თუ არა.

სწორია...

----------------

ცილინდრების სრიალის  შემთხვევაში სამივე ძალა ერთმანეთის ტოლია