შეკითხვა:

განსაზღვრე, რა უმცირესი რადიუსის რკალზე შეიძლება მოუხვიოს 36 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავმა ავტომობილმა, თუ გზაზე საბურავის სრიალის ხახუნის კოეფიციენტია 0.25?

პასუხი:

იმისათვის, რომ ავტომობილმა ჰორიზონტალურ ზედაპირზე შემოწეროს წრეწირის რკალი საჭიროა მასზე მოქმედებდეს წრ. ცენტრისკენ მიმართული ე.წ .ცენტრისკენული ძალა, რომლის როლშიც მოგვევლინება უძრაობის ხახუნის ძალა(ავტომობილი არ უნდა მოცურდეს). რომელიც თავისმხრივ უზრუნველყუფს ე.წ. ცენტრისკენულ აჩქარებას   \(a_{n}=\frac{v^{2}}{R}\).    ნიუტონის მეორე კანომის თანახმად კი  Fუძ.ხ = \(m\frac{v^{2}}{R}\)  

უძრაობის ხახუნის ძალა კი       \(F\)უძ.ხ\(\leqslant \mu N=\mu mg\),

ანუ        \(m\frac{v^{2}}{R\leqsla}\leqslant \mu mg\)   საიდანაც    \(R\geqslant \frac{v^{2}}{\mu g}\)

ასე რომ უმცირესი რადიუსი იქნება      \(R_{min}= \frac{v^{2}}{\mu g}\)

 

 რიცხვითი მონაცემების   SI  სისტემაში წარმოდგენის შემდეგ ........