შეკითხვა:

კUბი ჩაძირულია სითხეში. სითხის წნევა კუბის ზედა წახნაგზეა p, ქვედაზე კი 1.2p. სითხის ზედაპირიდან რა სიღრმეზეა ჩაძირული კუბის ზედა წახნაგი, თუ კუბის წიბოს სიგრძეა L?

 

პასუხი:

ჰიდრსტატიკური  წნევა    ზედა წახნაგზე   ---- p = rgh   (r  --- სითხის სიმკვრივეა)  ქვედა  წახნაგზე  კი ------ 1,2p = rg(h +L)  .......... 

 1,2 rgh = rgh + rgL  ........ 0,2h = L  ......

   h = 5L