შეკითხვა:

ორი ერთნაირი ერთგვაროვანი სფეროს ცენტრებს შორის მანძილი 0,5 მეტრია. ურთიერთმიზიდვის ზალის მოდული კი 0,7 გამრავლებული 10 ხარისხად მინუს ექვსზე. განსაზღვრეთ თითოეული სფეროს მასა.

პასუხი:

მოც:     m1 = m2 = m 

                F = 0,7• 10 -6 

                R = 0,5 მ

  --------------------------------------------------------------

                m = ?

მსოფლიო მიზიდულობის კანონის კანონის თანახმად:    \(F =G\frac{m_{1}m_{2}}{R^{2}}=G\frac{m^{2}}{R^{2}}\)   

აქედან \(m=R\sqrt{\frac{F}{G}}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები