შეკითხვა:

გიგას ბაღში ვაშლისა და ატმის ხეებია. გასულ წელს ერთი ვაშლის ხიდან მან საშუალოდ 300 კგ მოკრიფა ხოლოატმის ხიდან 60 კგ. ერთი ხიდა მან საშუალოდ 120კგ ნაყოფი მოკრიფა. რას უდრის გიგას ბაღში ატმის ხეების პროცენტული რაოდენობა?

პასუხი:

დავუშვათ  ბაღში  A   ცალი ატმის  ხეა,   ვაშლისა კი    V  ცალი, მაშინ ატმის ხეების პროცენტული რაოდენობა იქნება  [A/(A+V)] * 100 % = ?????  (1)

სულ მოკრიფეს   300 V კგ ვაშლი ,    ატამი კი  60 A  კგ. 

  მთლიანად მოკრეფილი ხილი(ნაყოფი) -----  (300 V +  60 A ) კგ.    საშუალოდ ერთი ხიდან მოკრიფეს  120 კგ   ხილი(ნაყოფი)ო...

ე.ი    300 V +  60 A = 120 (A+V)  ----  აქედან   გამოსახე  V    A -თი (ან პირიქით) და ჩასვი   (1) -ში