შეკითხვა:

ოლეგი მას ეს როგორ ამოვხსნა?ვერტიკალურ ცილინდრულ ჭურჭელში, რომლის ფსკერის ფართობია S, ჩასმულია დგუში, რომლის მასა ჭურჭლის მასის ტოლია. თავისუფალ მდგომარეობაში დგუში ჭურჭლის სიმაღლის ნახევარზეა. დგუშს ნელა ეწევიან ზევით ჭურჭლისა და დგუშის რა მასისათვის აყვება ჭურჭელი დგუშს? ტემპერატურა მუდმივია, ხახუნი არ არსებობს, ატმოსფერული წნევაა Pa .

პასუხი:

კარგი ამოცანაა...

წარმოადგინე   ამოხსნის   შენი   ვერსია ...

დაგჭირდება დგუშის  წონასწორობა   ორ შემთხვევაში და  აირის იზოთერმული(ნელი გაფართოებისას  დგუშქვეშა  აირი   შეინარჩუნებს  გარემოს    ტემპერატურას) პროცესი 

temo.png - 73.61 kB