შეკითხვა:

გამარჯობათ

5,6 მტლ ინდუქციის მაგნიტურ ველში შეიჭრა ელექტრონი განსაზღვრეთ როგორ იმოძრავებს ელექტრონი

აი ამოცანაში რის ამოხსნას გვთხოვენ R რადიუსის გამოთვლას რა რადიუსიან წრეწირზეც იმოძრავებს ელექტრონი თუ რას?

პასუხი:

ჰო!... სპირალის  რადიუსს   და   ბიჯს, რისთვისაც მოცემული უნდა იყოს   ელექტრონის სიჩქარე და  კუთხე სიჩქარის ვექტორსა და  მაგნ ინდუქციის ვექტორს შორის.

დაიხმარე   ბმული