შეკითხვა:

რამდენი ელექტრონი ამოიტყორცნება დიოდის კათოდიდან ყოველ წამში თუ მაქსიმალური ანოდური დენის ძალაა 40 მა–ის ტოლი?

პასუხი:

დენის ძალის ფორმულაა

\(\dpi{100} I=\frac{q}{t}\)

აქედან

\(\dpi{100} q=It\)     (1)

მუხტი ტოლია ელექტრონის მუხტი გამრავლებული მათ რიცხვზე

q=eN        (2)

ჩავსვათ (2) განტოლება (1)-ში

\(\dpi{100} eN=It\)

აქედან

\(\dpi{100} N=\frac{It}{e}\)
ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.