შეკითხვა:

გამარჯობა!

ორ  პუნქტს შორის მანძილი  სხეულმა  20 წუთში  გაიარა   72 კმ/სთ  საშუალო სიჩქარით.   სხეულის გაქანება და დამუხრუჭება გრძელდებოდა ერთად 4 წუთს,  დანარჩენ დროს სხეული მოძრაობდა თანაბრად. იპოვეთ სხეულის სიჩქარე თანაბარი მოძრაობისას.

ვერ გავიგე, გთხოვთ დამეხმაროთ.

მადლობა

 

 

 

პასუხი:

72 კმ/სთ = 1200 მ/წთ.......გავლილი მანძილი  S = vt = 24000 მ....   გაქანებაც(სიჩქარის ''აკრეფა''  0-დან  -მდე)    და დამუხრუჭებაც  ( სიჩქარის ''დავარდნა''    -დან  0-მდე)   უნდა ჩავთვალოთ  თანაბარაჩქარებულ  მოძრაობებად.... შესაბამისად  თითოეულ  შემთხვევაში   გავლილი მანძილები   Sგაქ = (v/2)tგაქ      და    Sდამურხ = (v/2)tდამუხრ ......... პირობის თანახმად მთლიანად გაქანება დამუხრუჭებას მოუნდა  4 წთ - ანუ   

Sგაქ-დამუხრ = (v/2)(tგაქ + tდამუხრ) = (v/2)4  =  2v....

ხოლო დანარჩენი  16 წთ  იმოძრავა   თანაბრად  v სიჩქარით -   Sთან =  16v........ე.ი 

2v +  16v = 24000 ...... v = 24000/18 (მ/წთ) =   ???? კმ/სთ