შეკითხვა:

თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ

უძრავ  ჭოჭონაქზე   გაწონასწორებულია ორი ტვირთი.  თითოეული მათგანის მასა არის 0,230 კგ,  როგორი აჩქარებით იმოძრავებენ ტვირთები,  თუ ერთ მათგანზე მოვათავსებთ 0,030 კგ მასის დამატებით ტვირთს? ხახუნს ნუ გაითვალისწინებთ. როგორი სიჩქარე ექნება ტვირტებს მოძრაობის დაწყებიდან 5,0 წამის შემდეგ?  რა მანძილს გაივლის თითოეული  ტვირთი  4 წამში?  

დავაგეგმილე მაგრამ სიჩქარეები ვერ გამოვთვალე

პასუხი:

ასეთი და უფრო რთული ამოცანები    ჭოჭონაკთა  შესახებ   მრავლადაა განხილული   საიტზე... დაათვალიერე წინა გვერდები.

ამიტომ  მოკლედ ავხსნი:  

სისტემის წინასწორობა დაირღვევა  0,03 კგ ტვირთის წონის  (F = mg = 0,3 ნ) გამო... იგი აღმოჩნდება მამოძრავებელი  ტოლქმედი  ძალის როლში რომელიც  ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად  მთელ  მასათა სისტემას -   M = ( 0,23 +0,23 + 0,03) კგ   მიანიჭებს აჩქარებას   a=F/M= ?  მ/წმ2

ამ აჩქარებით ამოძრავდებიან  სხეულები  ერთი  ზემოთ   და მეორე ქვემოთ.... თითოეული მათგანი  შეიძენს მოდულით ტოლ  ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულების სიჩქარეს, რომელიც  დროსთან წრფივ დამოკიდებულებაშია.... v = vo + at   (  v = 0   საწყისი სიჩქარეა)