შეკითხვა:

იდეალური სითბური მანქანის მუშა სხეულმა 527 გრადუს ცელსიუსი ტემპერატურის სახურებლისგან 50კჯ ენერგია მიიღო. იპოვეთ სითბოს რაოდენობა, რომელიც მიიღო ამ დროს მაცივარმა, რომლის ტემპერატურაა 0 გრადულ ცელსიუსი.

 

პასუხი:

ცნობილია:   Tსახურებელი = 527 + 273 = 800 K   ..... Tმაცივარი = 0 + 273 = 273 K   ..... Qსახურებელი = 50 კჯ

-------------------------------------------------------- 

Qმაცივარი = ? 

 .იდეალური სითბური მანქანისათვის     Qმაცივარი / Qსახურებელი = Tმაცივარი / Tსახურებელი

------------>   Qმაცივარი = ?