შეკითხვა:

მეთხილამურე დაეშვა 10 მეტრი სიგრძის ფერდობიდან,რომელიც ჰორიზონტთან 30° კუთხეს ადგენს. იპოვეთ სოჩქარე ფერდობის ბოლოს თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,25.

პასუხი:

ჰორიზონტისადმი \(\dpi{100} \alpha\) კუთხით დახრილ სიბრტყეზე მოძრავ მოციგურავეზე მოძრაობის მიმართულებით მოქმედებს სიმძიმის ძალის სიბტყის გაწვრივი მდგენელი \(\dpi{100} mg\sin \alpha\) ხოლო მოძრაობის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ხახუნის ძალა, რომელიც ხახუნის k კოეფიცა და საყრდენის რეაქციის ძალის ტოლია ანუ \(\dpi{100} kmg\cos \alpha\) (რეაქციის ძალა სიდიდით ტოლია სიმძიმის ძალის ზედაპირისადმი მართობული მდგენელის).  ამ ძალების ტოლქმედი მოთხილამურეს ანიჭებს აჩქარებას

\(\dpi{100} a=\frac{mg\sin \alpha-kmg\cos \alpha}{m}=g\left ( \sin\alpha -k\cos \alpha \right )\)

დახრილ სიბრტყეზე S მანძილის გავლის შემდეგ მოთხილამურის სიჩქარე იქნება

\(\dpi{100} v=\sqrt{2aS}=\sqrt{2g\left ( \sin \alpha -k\cos \alpha \right )}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.