შეკითხვა:

დამუხრუჭებიდან რა დროის შემდეგ გაჩერდება 12მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ავტობუსი, თუ ხახუნის კოეფიციენტი დამუხრუჭებისას 0,4 -ის ტოლია?

პასუხი:

დამუხრუძებისას ავტობუსის ძრავა ფაქტიურად გამორთულია და მასზე მოქმედებს მხოლოდ ხახუნის ძალა, ამიტომ ეს ამოცანა დაიყვანება თქვენს მიერ დასმულ წინა ამოცანას და ფორმულები ზუსტად ასახავს ამ ამოცანის ფორმალიზმს იხილეთ ბმული