შეკითხვა:

სამ ერთნაირ გადაბმულ ძელაკს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე თანაბრად ამოძრავებენ.თითოეულ ძელაკზე მოქმედი ხახუნის ძალა 0,4ნ-ია.განსაზღვრეთ ძელაკების შემაერთებელი ძაფის დაჭიმულობის ძალის მოდული

პასუხი:

რადგან სისტემა მოძრაობს წრფივად და თანაბრად ამიტომ მასზე მოქმედი გაწევის ძალა გაწონასწორებულია სამ ერთნაირ ტვირთზე მოქმედი სამი Fხ ხახუნის ძალით ანუ F=3F ჩავწეროთ ძალების ტოლობა თითოეული ძელაკისთვის. პირველ ძელაკზე მოქმედებს გაწევის ძალა, რომელსაც აწონასწორებს თვით ამ ძელაკზე მოქმედი ხახუნის ძალა და ძაფის დაჭიმულობის ძალა .

3F=T1+Fხ

აქედან 

T1=2Fხ                   (1)

ბოლო სხეულზე მოქმედებს T1 დაჭიმულობის ძალა, რომელსაც აწონასწორებს თვით მასზე მოქმედი ხახუნის ძალა, ანუ

T2=Fხ                         (2)

აჭიმულობის ძალები ძაფების გასწვრივ ტოლია, რადგან ძაფებს ითვლება, რომ წონა არ აქვთ. ამიტომ შუა სხეულის პირობები თავითავად შეთანხმებულია. დაგვრჩა (1) და (2)-დან განვსაზღვროთ დაჭიმულობის ძალების საშუალო რაც იქნება

Tსაშ=(T1+T2)/2=\(\frac{3}{2}\)F

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.