შეკითხვა:

3კგ მასის სხეული ვარდება ჰაერში 8მ/წმ2 აჩქარებით. იპოვეთ ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა.

პასუხი:

ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად

am=F         (1)

F ძალა არის სიმძიმის ძალისა და Fჰაერის წინაღობის ძალის ტოლქმედი, ანუ

F=mg-Fr             (2)

(1) вф (2) -დან მივიღებთ

Fr=m(g-a)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.