შეკითხვა:

რამდენით შემცირდება 750კგ კოსმოსური აპარატის სიმძმის ძალა, როცა იგი მიაღწევს მთვარის ზედაპირს? (gმთვარის=1,6მ მ/წმ2)

პასუხი:

მთვარეზე რაკეტაზე მოქმედი სიმძიმის ძალა იქნება

F=mg

დედამიწაზე რაკეტაზე მოქმედი სიმძიმის ძალა იყო

F=mg

მათი ფარდობა

F/F=g/g

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.