შეკითხვა:

თუ r რადიუსიანი მარყუჟის შემოწერისას m მასის ბურთულამ ზედა A და ქვედა B წერტილები v სიჩქარით გაიარა.განსაზღვრეთ ძალა, რომლითაც ბურთულა აწვება მარყუჟის ღარს A წერტილებში,B წერტილში.

პასუხი:

ზედა A წერტილში

\(F=\frac{mv^{2}}{r}-mg\)

ქვედა B წერტილში

\(F=\frac{mv^{2}}{r}+mg\)