შეკითხვა:

სხეულმა მთელი გზის გასავლელად საჭირო დროის ნახევარი იმოძრავა 16 მ/წმ სიჩქარით. რა სიჩქარით უმოძრავია დარჩენილი დროის განმავლობაში, თუ მოძრაობის საშუალო სიჩქარე იყო 18 მ/წმ.

პასუხი:

საშუალო სიჩქარის განმარტების თანახმად \(\overline{v}=\frac{S}{t}\), სადაც \(S\) სრული მანძილია, ხოლო \(t\) - სრული დრო, ანუ ის დრო რომლის განმავლობაშიც სხეული მოძრაობდა. დაუშვათ სხულმა დროის პირველ ნახევარში გაიარა \(S_{1}\) მანძილი, ხოლო მეორე ნახევარში - \(S_{2}\), მაშინ შეგვიძლია დავწეროთ: \(S=S_{1}+S_{2}\)  ამავდროულად, თანაბარი მოძრაობის განმარტების თანახმად: \(S_{1}=v_{1}\frac{t}{2}\)  (\(\frac{t}{2}\) რადგან \(S_{1}\) მანძილი დროის სრული ნახევარში გაიარა) და \(S_{2}=v_{2}\frac{t}{2}\). მაშინ \(S=\frac{t}{2}(v_{1}+v_{2})\) და \(\overline{v}=\frac{\frac{t}{2}(v_{1}+v_{2})}{t}=\frac{v_{1}+v_{2}}{2}\) გამომდინარეობს \(v_{2}=2\overline{v}-v_{1}=36-16=20\) მ/წმ.

პაუხი: 20 მ/წმ.