შეკითხვა:

1)100სმგანიკვეთის ფართობის მუხლის მქონე ზიარჭურჭელი ავსებულია სპირტით და დახურულია ერთნაირი მძიმე დგუშებით.რამდენი სანტიმეტრით აიწევს ერთ-ერთი დგუში,თუ მეორე დგუშს დავადებთ 1,6კგ მასის სხეულს?

2) 890გ სპილენძის სხეული ეშვება წყლით სავსე ჭურჭელში ვერტიკალურად ქვევით.განსაზღვრეთ არქიმედეს ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა, თუ სხეული გადაადგილდა 20სმ-ით

პასუხი:

1)    რადგანაც ზიარჭურჭლის ორივე მუხლის განივკვეთი ერთიდაიგივეა, ამიტომ რა h მანძილითაც ტვირთიანი დგუში დაიწევს დაბლა, იგივე  h მანძილით აიწევს მეორე დგუში  და ეს პროცესი მანამ გაგრძელდება, სანამ ტვირთით გამოწვეული წნევა არ გათანაბრდება სპირტის დონეთა სხვაობით (2h)  გამოწვეული  წნევით          \(\frac{mg}{S}=\rho g2h\)    საიდანაც     \(h=\frac{m}{2\rho S}\) =      ........

2)  რადგანაც არქიმედეს ძალა მიმართულია ზევით, ხოლო სხეული კი გადაადგილდება ქვევით ამიტომ იგი შეასრულებს უარყოფით მუშაობას

\(A=-Fh=-\rho gVh=-\rho g\frac{m}{\rho _{o}}h\) = ......   სადაც           \(\rho\)  და  \(\rho\)0  შესაბამისად წყლისა და სპილენძის სიმკვრივეებია .....

ერთეულები უნდა დაალაგო  SI  სისტემაში და დაამუშავო ........