შეკითხვა:

10 კგ მასის სხეული დევს მაგიდაზე,რომელთან ხახუნის კოეფიციენტი 0.1 ის ტოლია.მასზე მოდებულია 7ნ ჰორიზონტალური ძალა.რა მინიმალური ძალით უნდა მოვქაჩოთ სხეულს ვერტიკალურად ზევით,რომ ის ადგილიდან დაიძრას?.მადლობა წინასწარ

პასუხი:

მოც:    m = 10 კგ ........       Fწევ = 7 ნ ..........     \(\mu\) = 0,1 ......     g =10 მ / წმ2

---------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––

Q მინ = ?

სხეულის მოძრაობისათვის საჭიროა წევის ძალა აღემატებოდეს (ან უტოლდებოდეს )  უძრაობის ხახუნის ძალის  მაქსიმალურ მნიშვნელობას        Fწევ  \(\geq\)  \(\mu\) Pn   ...............საწყისი მდგომარეობისათვის   წნევის   Pn ძალა სხეულის წონის ტოლია   Pn = mg , რის გამოც აღნიშნული პირობა არ სრულდება .

იმისათვის, რომ სხეული ამოძრავდეს საჭიროა ან 1) – წევის ძალის გაზრდა ან  2) –საყრდენზე წნევის ძალის შემცირება. ამოცანის პირობაში ჩვენ გვთავაზობენ   მე–2)  შემთხვევას... ამიტომ სხეულს    უნდა მოვდოთ  ზევით მიმართული   რაღაც   Q ძალა, რის შედეგადაც   საყრდენზე დაწოლის ძალა შემცირდება –  სხეული ,,შემსუბუქდება''.....Pmg – Q  ........... ასე, რომ       Fწევ  \(\geq\)  \(\mu\)( mg – Q )     ....საიდანაც   Q \(\geq\) mg  – (Fწევ /\(\mu\))

პასუხი :      .....Qმინ =  mg  – (Fწევ /\(\mu\))

 

.