შეკითხვა:

უძრავმა სხეულმა Fძალის მოქმედებით დაიწყო მოძრაობა. t დროში მან S მანძილი გაიარა.რა მანძილს გაივლიდა იგივე სხეული 4t დროში, თუ მასზე F/4 ძალა იმოქმედებდა?

პასუხი:

\(S=\frac{at^{2}}{2}\)

\(a=\frac{F}{m}\)

\(S=\frac{Ft^{2}}{2m}\)

მეორე შემთხვევაში

\(S_{1}=\frac{\left (\frac{F}{4} \right )\left ( 4t \right )^{2}}{2m}=4\frac{Ft^{2}}{2m}=4S\)