შეკითხვა:

ვექტორი მდებარეობს X ღერძის მართობულად. რას უდრის ამ  ვექტორის გეგმილი X ღერძზე??
(წინასწარ გმადლობთ)

პასუხი:

რაიმე საკოორდინატო ღერძზე  რაიმე მოცემული ვექტორის  გეგმილი(პროექცია, კოორდინატი) ტოლია მოცემულ ღერძზე ამ ვექტორის "ბოლოსა''  და ''სათავის'' გეგმილებს(კოორდინატებს) შორის სხვაობისა: მაგ    \(\overrightarrow{AB}\)     ვექტორისათვის ( A  სათავეა და   B  ბოლო )   (AB)= B- Ax

რადგანაც შენს შემთხვევაში ვექტორი ღერძის მართობულია, ამ ღერძზე  ბოლოსაც და სათავესაც ექნებათ ერთიდაიგივე  გეგმილი(კოორდინატი) რის შედეგად ვექტორის გეგმილი ამ ღერძზე  0 -ის ტოლი იქნება.