შეკითხვა:

1.ჰორიზონტისადმი რა კუთხით ეჭირათ სარკე,თუ600-ით დაცემული სხივები დედამიწიდან მის მართობულად გავრცელდნენ?

2.ბრტყელ სარკეს ეცემა ჰორიზონტალურად მიმართული სინათლის სხივი.ვერტიკალისადმი რა კუთხით არის მოთავსებული ეს სარკე,თუ სარკიდან არეკლილი სხივი აგრძელებს სვლას ვერტიკალურად ქვევით?      

3.განსაზღვრეთ  კუთხე ორ ბრტყელ სარკეს შორის,თუ მათ შორის მოთავსებული სინათლის წერტილოვანი წყარო და ამ სარკეებში მისი გამოსახულებები მდებარეობს ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებში.

4.Bსარკიდან ჰორიზონტისადმი რა კუთხით აირეკლება Aსარკეზე დაცემული ჰორიზონტალური სხივი, თუ სარკეებს შორის კუთხე ალფას ტოლია?

პასუხი:

უპასუხა: ოლეგ გაბრიაძემ