შეკითხვა:

სითხეში, რომლის სიმკვრივეა r1, ჩაიშვეს V მოცულობის სხეული, რომლიც სითხეში სანახევროდ ჩაიძირა. შემდეგ იგივე სხეული ჩაუშვეს r2 სიმკვრივის სითხეში. ამ სითხეში ჩაიძირა სხეულის მოცულობის მხოლოდ მეათედი. იპოვეთ სითხის სიმკვრივეების შეფარდება

პასუხი:

სამივე ამოცანის პასუხი ერთ საერთო ნახაზზეა წარმოდგენილი

------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე