შეკითხვა:

რამდენი ელექტრონი დაკარგა სხეულმა, თუ მისი მუხტი შეიცვალა 1,6 x 10-9 კ–ით?

პასუხი:

 ელექტრონს აქვს უარყოფითი ელემენტარული მუხტი ,    რომელიც e =1, 6 • 10-19 კულონის  ტიოლია. როდესაც სხეული დაკარგავს ელექტრონებს ამით დაირღვევა სხეულის ელექტრონეიტრალურობა  - შეიძენს დადებით მუხტს q = N•e , ასე რომ ელექტრონების 

რიცხვი  N = q /e =  .......  = 1010