შეკითხვა:

10 კნ/კ დაძაბულობის ელექტროსტატიკურ ველში ძალწირების გასწვრივ 3 მკკ მუხტის გადაადგილებაზე შესრულდა 6 x 10-4  ჯ მუშაობა. გამოთვალე მუხტის გადაადგილება

პასუხი:

E = ...........ნ/კ .......    q = .......კ......    A = ......ჯ

---------------------------------------------------------

d = ?

ელ. სტატიკური ველის მუშაობა   A = qU,   ერთგვაროვანი ელ. სტატიკური ველისათვის კი  ძაბვა     U = Ed

   ამიტომ       A = qEd ----------->>>>>>> d = A /qE = ............................ მ