შეკითხვა:

რომელია მართებული მტკიცება?
ა) თანაბარწრფივი მოძრაობის სიჩქარე მუდმივია
ბ) თანაბარწრფივი მოძრაობის სიჩქარე არ არის მუდმივი
გ) ნებისმიერი წრფივი მოძრაობის სიჩქარე მუდმივია
დ) თანაბარწრფივი მოძრაობის აჩქარება არ არის ნული

პასუხი:

სწორი პასუხია: ა) თანაბარწრფივი მოძრაობის სიჩქარე მუდმივია, გამომდინარეობს განმარტებიდან.