შეკითხვა:

ერთი რამ ვერ გავიგე და თუ შეიძლება ამიხსნათ. იმ ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა რომელსაც სხეული ააქვს h სიმაღლეზე არის mgh. ამ ფორმულიის მიხედვით მის მიერ შესრულებული მუშაობა არ არის დამოკიდებული თავად ამ ძალის სიდიდეზე. არადა მუშაობის ზოგადი ფორმულა ხომაა F * S. ასე რატომ ხდება გთხოვთ ამიხსნათ. მადლობა წინასწარ.

პასუხი:

არასწორია, როცა ამბობ:... იმ ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა რომელსაც სხეული ააქვს h სიმაღლეზე არის mgh.

სხეულის h  სიმაღლეზე  ატანისას სიმძიმის ძალა ასრულებს     — mgh  (ჩამოტანისას კი mgh) მუშაობას და იგი არ არის დამოკიდებული  ტრაექტორიის ფორმაზე.

.მხოლოდ თანაბარი   და   ხახუნისგარეშე   ატანისას, როცა    F = mg   არის        -ს მუშაობა mgh -ის ტოლი.

მაგ. თუ ამწეს ტვირთი ზემოთ ააქვს  a  აჩქარებით, მაშინ მის მიერ შესრულებული მუშაობა იქნება:

                A = m(g + a)h

ასე, რომ მუდმივი ძალის მუშაობა მართლაც ყოველთვის ტოლია:    A = FSCosa  

 სადაც   a არის კუთხე ძალისა და გადაადგილების  ვექტორებს  შორის.

----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე