შეკითხვა:

რას ვერ ინაჩუნებს სითხე?

პასუხი:

სითხე ვერ ინარჩუნებს ფორმას.