შეკითხვა:

გვაქვს ერთი და იმავე მასის რამოდენიმე სპილენძის გამტარი.როგორაა მოცემულ პირობებში დამოკიდებული გამტარის წინაღობა მის L სიგრძეზე.

პასუხი:

  გამტარის წინაღობა   \(ღა\[ააა\]R = r\frac{L}{S}\).....(1)        სადაც

r   ........კუთრი წინაღობაა

L  ............გამტარის სიგრძე 

S    ...........განივკვეთის ფათობი

მასა      \(m =\rho V=\rho SL\)  ...         \(S=\frac{m}{\rho L}\)  ...(2)    ჩასვი პირველში     \(R=\frac{r\rho }{m}L^{2}\)

---------------------