შეკითხვა:

m მასის მქონე ორი სხეული გარკვეულ მანძილზე ერთმანეთს მიიზიდავენ F ძალით. რისი ტოლი გახდება თითოეულ სხეულზე მოქმედი ძალა, თუ მათ შორის ზუსტად შუაში მოვათავსებთ მესამე, ასევე m მასის სხეულს? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

ვთქვათ ორი სხეული ერთმანეთისგან დაშორებული იყო R, მაშინ ისინი ერთმანეთზე მოქმედებენ მიზიდულობის ძალით 

\(F=G\frac{m^{2}}{R^{2}}\)

მათ შორის R/2 მანძილზე მოთავსებული m მასის სხეული თითოეულ მათგანზე იმოქმედებს ძა;ით

\(F_{1}=4G\frac{m^{2}}{R^{2}}=4F\)

ძალების სუპერპოზიციის პრინციპის თანახმად თითოეულ სხეულზე მოქმედი ახალი ჯამური ძალა იქნება 

\(F_{1}+F=4F+F=5F\)